Temizle
kapat
Online İşlemler
Temizle
kapat

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu sıfatıyla Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak, işlenen kişisel verileriniz hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca hazırladığımız işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendirmek isteriz

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Veri Sorumlusu Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.
Tebligat Adresi Cemal Paşa Mahallesi Cevat Yurdakul Cad. No:2 Seyhan / ADANA
KEP adresi toroslar.edas@hs03.kep.tr
Telefon Numarası (0322) 455 60 00
Veri Sorumlusu Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.
Tebligat Adresi Cemal Paşa Mahallesi Cevat Yurdakul Cad. No:2 Seyhan / ADANA
KEP Adresi toroslar.edas@hs03.kep.tr
Telefon Numarası (0322) 455 60 00

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ
AÇIKLAMA
Kimlik Ad-soyad, uyruk, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, cinsiyet, nüfus cüzdanı ön yüzünde bulunan bilgiler, TC kimlik no ve seri numarası vergi numarası, ehliyet bilgileri, pasaport bilgileri, SGK numarası, EMO sicil no, imza, fotoğraf, akademik unvan
İletişim E-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no, faks no
Lokasyon Bulunduğu yerin konum bilgileri, tesisat koordinat bilgisi
Özlük Bordro bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları, disiplin kararları, SGK kayıt ve bilgileri, çalışma belgesi, insan kaynaklarının planlanması ve yönetilmesine esas veriler, çalışma ilişkileri süreçlerinin yönetilmesine esas veriler
Hukuki İşlem Bilgileri Adli makamlarla yazışma bilgileri, dava dosyasındaki bilgiler, icra takip bilgileri
Müşteri İşlem Elektrik dağıtım bağlantı ve sistem kullanım anlaşmasına ilişkin veriler, çağrı merkezi kayıtları, talep bilgisi, sipariş bilgisi, tanıtıcı numarası muhatap numarası, sözleşme hesap numarası, tesisat numarası, muhatap no, muhatap türü, kaçak tutanak kodu, dağıtım borç bilgisi, sözleşme hesabı, sayım noktası tanımı (ETSO), sayaç seri no, tesisat no, kWh (tüketim bilgisi), endeks bilgileri, tarife tipi, tapu kaydı / bilgisi, yapı kullanım izin belgesi, yapı ruhsatı, tapu yer tahsis bilgisi, onaylı proje bilgisi, imar durumu bilgisi, elektrik iç tesisat projesi, uzlaştırmaya esas veriş-çekiş miktarı, aplikasyon krokisi, önceki başvuruların kaydı, müşteri talep / şikâyet bilgisi, kaçak borç bilgisi, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, vekâletname, yetki sözleşmesi
Fiziksel Mekan Güvenliği Giriş – çıkış kayıtları, kamera kayıtları
İşlem Güvenliği Kullanıcı adı, şifre ve parola bilgileri, denetim izleri, IP adresi bilgileri, internet sitesi erişim logları ile logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler, elektronik imza
Finans IBAN, banka hesap numarası bilgileri, ticaret sicil gazetesi suretleri, imza sirküleri, vergi levhası, ticaret ve sanayi odası kaydı, meslek odası kaydı
Mesleki Deneyim  Diploma bilgileri, gidilen kurs ve seminerler, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, yabancı dil bilgisi, iş tecrübeleri serbest müşavirlik mühendislik (SMM) belgesi, mesleki yeterlilik belgesi
Pazarlama  Anket ve çerez kayıtları
Görsel ve İşitsel Kayıtlar  Kamera görüntüsü, fotoğraf, ses kaydı
Felsefi İnanç, Din, Mehzep ve Diğer İnançlar  T.C. vatandaşları için din hanesi yer alan eski nüfus cüzdanı suretinin bir hukuki ilişki çerçevesinde kullanıldığı süreçler
Dernek Üyeliği  Dernek üyeliği
Sendika Üyeliği  Sendika Üyeliği
Sağlık Bilgileri Elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan tüketicilere ait destekleyici belgeler ile bu kapsamda geçerli sağlık raporu bilgileri, işe giriş muayene formları, sağlık raporu, engellilik durumuna ait bilgiler, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protezler, kan grubu bilgisi
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri  Adli sicil ve arşiv araştırma kayıtları
Diğer  Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş kamu tüzelkişiliklerinin denetimine esas veriler ve bağımsız 3. kişi şirketler tarafından yapılan denetimlere esas veriler, unvan, araç bilgisi, kurumsal hafıza bilgisi, referans bilgisi, sigorta bilgisi (sağlık, hayat, bireysel emeklilik sigortası verileri), kurumsal iletişim bilgisi, beden ölçüsü, ayakkabı numarası, çalışan adayı bilgisi

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla işlemekteyiz:

 • Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatı başta olmak üzere şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirerek faaliyetleri mevzuata uygun yürütmek,
 • Elektrik dağıtım lisansımızda belirlenen bölgede sayaçları okumak,
 • Sayaçların bakımı ve işletilmesi hizmetleri yerine getirmek,
 • Elektrik dağıtım lisansımızda belirtilen bölgedeki dağıtım sistemini elektrik enerjisi üretimi ve satışında rekabet ortamına uygun şekilde işletmek,
 • Dağıtım sistemi tesislerini yenilemek, kapasite ikame ve artırım yatırımlarını yapmak,
 • Dağıtım sistemine bağlı ve/veya bağlanacak olan tüm dağıtım sistemi kullanıcılarına ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin hizmet sunmak,
 • Yan hizmetleri sağlamak,
 • Dağıtım lisansımızda belirlenen bölgelerde talep tahminlerini hazırlamak,
 • Yatırım planlarını hazırlamak, gerekli iyileştirme ve kapasite artırımı yatırımlarını yapmak ve/veya yeni dağıtım tesisleri inşa etmek,
 • Dağıtım gerilim seviyesinden bağlı tüketici sayaçlarının kurulumunu yapmak, sayaçları işletmek ve bakımını yapmak ile mevcut sayaçların bir program dâhilinde mülkiyetini devralmak,
 • Dağıtım bölgemizde, genel aydınlatma ve buna ait gerekli ölçüm sistemlerini tesis etmek ve işletmek,
 • Dağıtım faaliyetinde bulunan lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin lisansa konu faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini taleplerini yürütmek,
 • Arıza, bakım ve onarım süreçlerini yürütmek, takip etmek, talepleri karşılamak,
 • Kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi tüketimini tespit etmek ve buna ilişkin süreci yürütmek,
 • Elektrik piyasasında dağıtım ve üretim faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini işlemlerini yürütmek,
 • Elektrik tesisleri proje onay, kabul ve tutanak onay işlemlerini yürütmek,
 • Elektrik enerjisi üretmek, iletmek ve/veya dağıtmak üzere kurulacak tesislerin kabul işlemlerini yürütmek,
 • İlgili mevzuat uyarınca kullanım yerinin elektriğini kesmek ve bağlamak,
 • Sayacın arızalanması veya ölçme hassasiyetinden şüphe edilmesi halinde, sayacı sökerek değiştirmek ve tüketiciyi bilgilendirmek,
 • Elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan ve destekleyici belgelere sahip tüketicileri kayıt altına almak
 • Faaliyet konumuz ile ilgili olarak arıza bildirimi, kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi kullanım ihbarları, itirazlar, şikâyetler ve benzeri konularda yapılan başvuruları almak ve cevaplandırılmak,
 • İtirazlar, şikâyetler, taleplere ilişkin bilgilendirme ve yönlendirme konularında kullanıcılara ve/veya tüketicilere yardımcı olmak üzere kurulan çağrı merkezi üzerinden hizmet vermek,
 • Tüketicilerin yeterli, güvenli, sürekli ve kolay bir şekilde hizmet almalarını sağlamak ve gerekli bilgilendirmeleri yapmak,
 • Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatı kapsamında yükümlü olduğumuz bildirimleri yapmak,
 • Teknik kaliteyi ölçmek, teknik kalite ölçümlerini raporlamak ve teknik kalite ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,
 • Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde tazminat ödemelerini ve buna ilişkin bildirimleri yapmak,
 • Elektrik dağıtım sisteminden kaynaklanan kalite sorunları nedeniyle teçhizatta oluşan hasara ilişkin başvuru ve zararın tazmini ya da onarım sürecini yürütmek,
 • Müşteri İlişkileri birimi tarafından kaydedilen başvuruları sonuçlandırarak başvuru sahibini bilgilendirmek,
 • Elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti kapsamında yapacağı her tür yapım işleri, mal ve hizmet alımı satın alma, satma ile ihale süreç ve işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanım taleplerini eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin karşılamak,
 • Kullanıcı ile dağıtım bağlantı anlaşması ve sistem kullanım anlaşması imzalamak,
 • Geçici kabul yetkisinin dağıtım şirketinde olduğu durumlarda buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Dağıtım şebekesine bağlantı sağlanması için bağlantı hattı tesis süreçlerini yürütmek,
 • Başvuru sahibinin gerekli dağıtım şebekesinin yapımını üstlenmeyi tercih etmesi durumunda yapım sözleşmesi imzalamak ve proje hazırlamak, yatırıma ait bedeli kullanıcıya ödemek,
 • Önlisans ve lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğünden muaf olarak kurulabilecek üretim tesislerine ilişkin işlemleri yürütmek,
 • İlgili mevzuat kapsamında üretici ve tüketici sayaçlarını Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) kapsamına dahil etmek,
 • OSOS vasıtasıyla elde edilen verileri aşağıdaki ilgili taraflarla güvenli ortamda ve internet tabanlı paylaşmak,
 • Tedarikçi, üretici veya tüketici tarafından talep edilen OSOS verilerini paylaşmak,
 • Dağıtım sistemine bağlı tüm kullanıcı tesislerinin coğrafi konumlarıyla eşleştirilmiş verileri Coğrafi Bilgi Sistemi’ne (CBS) kaydetmek,
 • Araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek ve teşvik etmek,
 • Hukuki ve ticari güvenliği sağlamak,
 • Çalışma ilişkileri ve insan kaynakları politikalarını yürütmek,
 • İşe alım süreçlerini planlamak ve yürütmek,
 • Engelli çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmek,
 • Ödül, yetenek yönetimi ve kariyer gelişim faaliyetlerini planlanmak ve yürütmek,
 • İş sözleşmesinin kurulması ve kanundan doğan iş sözleşmesi edimlerini yerine getirmek,
 • Sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından işçiyi güvence altına almak; sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmek,
 • İşçi özlük dosyasının tutmak,
 • Sendikal hakları sağlamak, sendikal işlemleri yürütmek ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Sağlık ve hayat sigortası yaptırmak,
 • Bireysel emeklilik işlemlerini yürütmek,
 • İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarını iyileştirmek için görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerini yürütmek
 • İmza sirküleri ve vekâletname düzenlenmek,
 • Genel kurul ve yönetim kurulu karar /tutanak süreçlerini yürütmek,
 • Ticari defter, finansal tablo, pay defterinde yer alan kayıtları oluşturmak,
 • Şirketin taraf olduğu sözleşmeleri imzalamak,
 • Fatura, gider pusulası, makbuzları, imzalamak ve takip etmek,
 • Çalışanlar hakkındaki disiplin süreçlerini yönetmek,
 • Piyasa Yönetim Sistemi’ne veri aktarmak,
 • Hukuk işlerini takip etmek ve yürütmek,
 • Taksitlendirme ve icra işlemlerini yürütmek,
 • Finans ve muhasebe işlerini yürütmek,
 • Fiziksel mekân güvenliğini temin etmek,
 • Ziyaretçi kayıtlarını oluşturmak,
 • İş stratejilerini belirlemek,
 • Anket ve araştırma yapmak,
 • Sosyal medya ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamındaki faaliyetleri planlamak ve yürütmek,
 • Sosyal sorumluluk aktivitelerini yürütmek,
 • Sponsorluk faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,
 • Lojistik faaliyetlerini yürütmek,
 • Bilgi güvenliği süreçlerini planlamak, denetimi veya icrasını yerine getirmek,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısını oluşturmak ve yönetmek,
 • Operasyonel risk süreçlerini planlamak ve yürütmek,
 • Re’sen veya şikayet üzerine iç denetim/iç kontrol/soruşturma/etik faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,
 • Finansal risk süreçlerini planlamak ve yürütmek,
 • Şirketimizin sistem ve operasyonlarının güvenliğini temin etmek,
 • Acil durum veya olay yönetimi süreçlerini planlamak ve yürütmek,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi vermek,
 • Enerjisa Grup Şirketleri1 ve Hacı Ömer Sabancı Holding Şirketlerinin2 sunduğu mal ve hizmetlere yönelik indirim, hediye çeki/kuponu, hediye puan, promosyon ürün sağlamak,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerini yürütmek,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimini sağlamak,

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ YA DA KURULUŞLAR VE AKTARILMA AMAÇLARI

Kişisel verilerinizi,

 • Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatı uyarınca düzenleme ve denetim yetkileri kapsamında şeffaflığın sağlanması, ihtilafların çözümü, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amaçlarıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na; denetim yetkisi kapsamında Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması halinde kamu otoritelerine, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerine, gerçek kişilere, topluluk şirketlerine, doğrudan veya dolaylı pay sahiplerine,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, banka ve finans kuruluşlarına, sigorta şirketlerine, dijitalleşme, bilgi ve teknoloji işlerini yürüten kişi ve kuruluşlara, yerel idareler ve alt yapı kuruluşları da dâhil olmak üzere gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine, hissedarımıza, tedarikçilerimize, topluluk şirketlerine ve yetkili kamu kuruluşlarına,
 • Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için zorunlu olması nedeniyle tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, topluluk şirketlerine, doğrudan veya dolaylı pay sahiplerimize, yerel idareler, alt yapı kuruluşları da dâhil olmak üzere yetkili özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerine ve gerçek kişilere,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kamu otoritelerine, yetkili özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerine ve gerçek kişilere,
 • Veri sorumlusu şirketimizin meşru menfaati ve topluluk şirketi hükümlerinin düzenleyen mevzuat kapsamında Enerjisa Grup şirketlerine1 ve Hacı Ömer Sabancı Holding şirketlerine2

aktarmaktayız.

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP

Kişisel verilerinizi;

 • Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği ile Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca yayımlanan ikincil mevzuat ile elektrik piyasasını düzenleyen tüm mevzuat başta olmak üzere, veri sorumlusu olarak veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak;
  • Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatı başta olmak üzere şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirerek faaliyetleri mevzuata uygun yürütmek,
  • Elektrik dağıtım lisansımızda belirlenen bölgede sayaçları okumak,
  • Sayaçların bakımı ve işletilmesi hizmetlerini yerine getirmek,
  • Elektrik dağıtım lisansımızda belirtilen bölgedeki dağıtım sistemini elektrik enerjisi üretimi ve satışında rekabet ortamına uygun şekilde işletmek,
  • Dağıtım sistemi tesislerini yenilemek, kapasite ikame ve artırım yatırımlarını yapmak,
  • Dağıtım sistemine bağlı ve/veya bağlanacak olan tüm dağıtım sistemi kullanıcılarına ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin hizmet sunmak,
  • Yan hizmetleri sağlamak,
  • Dağıtım lisansımızda belirlenen bölgelerde talep tahminlerini hazırlamak,
  • Yatırım planlarını hazırlamak, gerekli iyileştirme ve kapasite artırımı yatırımlarını yapmak ve/veya yeni dağıtım tesisleri inşa etmek,
  • Dağıtım gerilim seviyesinden bağlı tüketici sayaçlarının kurulumunu yapmak, sayaçları işletmek ve bakımını yapmak ile mevcut sayaçların bir program dâhilinde mülkiyetini devralmak,
  • Dağıtım bölgemizde, genel aydınlatma ve buna ait gerekli ölçüm sistemlerini tesis etmek ve işletmek,
  • Dağıtım faaliyetinde bulunan lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin lisansa konu faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini taleplerini yürütmek,
  • İşçi özlük dosyasını tutmak,
  • Sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından işçiyi güvence altına almak; sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmek,
  • Sendikal hakları sağlamak, sendikal işlemleri yürütmek ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek,
  • Sağlık ve hayat sigortası yaptırmak, • Bireysel emeklilik işlemlerini yürütmek,
  • İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarını iyileştirmek için görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri yerine getirmek,
  • Engelli çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmek,
  • İmza sirküleri ve vekâletname düzenlenmek,
  • Genel kurul ve yönetim kurulu karar /tutanak süreçlerini yürütmek,
  • Ticari defter, finansal tablo, pay defterinde yer alan kayıtları oluşturmak,
  • Şirketin taraf olduğu sözleşmeleri imzalamak,
  • Fatura, gider pusulası, makbuzları, imzalamak ve takip etmek,
  • Çalışanlar hakkındaki disiplin süreçlerini yönetmek,
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerini yürütmek,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Kullanıcı ile dağıtım bağlantı anlaşması ve sistem kullanım anlaşması imzalamak,
  • Geçici kabul yetkisinin dağıtım şirketinde olduğu durumlarda buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  • Dağıtım şebekesine bağlantı sağlanması için bağlantı hattı tesis süreçlerini yürütmek,
  • Başvuru sahibinin gerekli dağıtım şebekesinin yapımını üstlenmeyi tercih etmesi durumunda yapım sözleşmesi imzalamak ve proje hazırlamak, yatırıma ait bedeli kullanıcıya ödemek,
  • Önlisans ve lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğünden muaf olarak kurulabilecek üretim tesislerine ilişkin işlemleri yürütmek,
  • İlgili mevzuat kapsamında üretici ve tüketici sayaçlarını Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) kapsamına dahil etmek,
  • OSOS vasıtasıyla elde edilen verileri aşağıdaki ilgili taraflarla güvenli ortamda ve internet tabanlı paylaşmak,
  • Tedarikçi, üretici veya tüketici tarafından talep edilen OSOS verilerini paylaşmak,
  • Çalışma ilişkileri ve insan kaynakları politikalarını yürütmek,
  • İşe alım süreçlerini planlamak ve yürütmek,
  • Ödül, yetenek yönetimi ve kariyer gelişim faaliyetlerini planlanmak ve yürütmek,
  • İş sözleşmesinin kurulması ve kanundan doğan iş sözleşmesi edimlerini yerine getirmek,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Elektrik tesisleri proje onay, kabul ve tutanak onay işlemlerini yürütmek,
  • Elektrik enerjisi üretmek, iletmek ve/veya dağıtmak üzere kurulacak tesislerin kabul işlemlerini yürütmek,
  • İlgili mevzuat uyarınca kullanım yerinin elektriğini kesmek ve bağlamak,
  • Sayacın arızalanması veya ölçme hassasiyetinden şüphe edilmesi halinde, sayacı sökerek değiştirmek ve tüketiciyi bilgilendirmek,
  • Elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan ve destekleyici belgelere sahip tüketicileri kayıt altına almak,
  • Faaliyet konumuz ile ilgili olarak arıza bildirimi, kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi kullanım ihbarları, itirazlar, şikâyetler ve benzeri konularda yapılan başvuruları almak ve cevaplandırmak,
  • İtirazlar, şikâyetler, taleplere ilişkin bilgilendirme ve yönlendirme konularında kullanıcılara ve/veya tüketicilere yardımcı olmak üzere kurulan çağrı merkezi üzerinden hizmet vermek,
  • Tüketicilerin yeterli, güvenli, sürekli ve kolay bir şekilde hizmet almalarını sağlamak ve gerekli bilgilendirmeleri yapmak,
  • Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatı kapsamında yükümlü olduğu bildirimleri yapmak,
  • Teknik kaliteyi ölçmek, teknik kalite ölçümlerinin raporlanmasına ve teknik kalite ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi,
  • Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde tazminat ödemelerini ve buna ilişkin bildirimleri yapmak,
  • Elektrik dağıtım sisteminden kaynaklanan kalite sorunları nedeniyle teçhizatta oluşan hasara ilişkin başvuru ve zararın tazmini ya da onarım sürecini yürütmek,
  • Müşteri İlişkileri birimi tarafından kaydedilen başvuruları sonuçlandırarak başvuru sahibini bilgilendirmek,
  • Elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti kapsamında yapacağı her tür yapım işleri, mal ve hizmet alımı satın alma, satma ile ihale süreç ve işlemlerini gerçekleştirmek,
  • Dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanım taleplerini eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin karşılamak,
  • Dağıtım sistemine bağlı tüm kullanıcı tesislerinin coğrafi konumlarıyla eşleştirilmiş verileri Coğrafi Bilgi Sistemi’ne (CBS) kaydetmek,
  • Araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek ve teşvik etmek,
  • Hukuki ve ticari güvenliği sağlamak,
  • İnsan kaynakları politikalarını yürütmek,
  • Piyasa Yönetim Sistemi’ne veri aktarmak,
  • Finans ve muhasebe işlerini yürütmek,
  • Bilgi güvenliği süreçlerini planlamak, denetimi veya icrasını yerine getirmek,
  • Bilgi teknolojileri alt yapısını oluşturmak ve yönetmek,
  • Re’sen veya şikâyet üzerine iç denetim/iç kontrol/soruşturma/etik faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,
  • Acil durum veya olay yönetimi süreçlerini planlamak ve yürütmek
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • İş stratejilerini belirlemek,
  • Anket ve araştırma yapmak,
  • Sosyal medya ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamındaki faaliyetleri planlamak ve yürütmek,
  • Fiziksel mekân güvenliğini temin etmek,
  • Ziyaretçi kayıtlarını oluşturmak,
  • Operasyonel risk süreçlerini planlamak ve yürütmek,
  • Finansal risk süreçlerini planlamak ve yürütmek,
  • Şirketimizin sistem ve operasyonlarının güvenliğini temin etmek,
  • Sosyal sorumluluk aktivitelerini yürütmek,
  • Sponsorluk faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,
  • Lojistik faaliyetlerini yürütmek,
  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi vermek,
  • Enerjisa Grup Şirketleri ve Hacı Ömer Sabancı Holding Şirketlerinin sunduğu mal ve hizmetlere yönelik indirim, hediye çeki/kuponu, hediye puan, promosyon ürün sağlamak,
  • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerini yürütmek,
  • Organizasyon ve etkinlik yönetimini sağlamak,
  • İş sözleşmesinin kurulması kapsamında elde edilen kişisel verileri insan kaynakları ve çalışma ilişkileri süreçleri ve projeleri, organizasyonel bağlılık, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.’ye aktarmak,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Müşteri İlişkileri birimi tarafından kaydedilen başvuruları sonuçlandırarak başvuru sahibini bilgilendirmek,
  • Hukuk işlerini takip etmek ve yürütmek,
  • Taksitlendirme ve icra işlemlerini yürütmek,
 • Açık rıza vermeniz halinde;
  • Adli sicil ve arşiv kaydı almak ve personel özlük dosyasında tutmak,
  • Dernek üyeliği hakkında bilgileri işlemek,
  • Engelli verisini işlemek,
  • Sağlık verilerini sağlık sigortası yaptırmak amacıyla işlemek ve yetkili sigorta şirketine aktarmak,
  • İstihdam süreçleri, ücret yönetimi, bağlılık ve anket araştırması işlemlerini yürütmek üzere kişileri verileri yurtdışında yerleşik bulut sunucusu ve platformlarda hizmet altyapısını danışmanlık firmalarına ve bu yolla yurtdışına aktarmak,
  • Sağlık verilerini işleyerek, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 52. Maddesi kapsamında ve tüketicinin korunması ile yükümlülükleri yerine getirilebilmek ve elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan ve destekleyici belgelere sahip tüketicileri Hasta Var Projesi’ne dâhil edilebilmek,

amaçlarıyla toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi, fiziki ve/veya elektronik olarak, şirketimizin bilgi ve evrak kayıt sistemi, internet sitesi, Online İşlem Merkezi, elektronik posta, kayıtlı elektronik posta adresleri, kamera ve telefon kayıtları, sosyal medya hesapları, web konferansı/video konferans, telefon konferansı, çevrim içi toplantılar, fiziki ve online form, yüklenici iletişim portali, sözleşmeler, iş başvurusu sırasında veya istihdam sağlama platformları, istihdama aracılık eden kamu otoriteleri ve özel kuruluşlar, kamu tarafından sunulan işin ve işçinin yönetimine için bilgileri içerir platformlar ile bilgi teknoloji alt yapıları, araçların izlenme sistemleri (GPS), iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için kullanılan sistemler, iş yeri hekimi ve sağlık sunucular ile mobil uygulamalar üzerinden sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplamaktayız.

6. KİŞİSEL VERİLER İLE İLGİLİ HAKLARINIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’ inci maddesi kapsamında, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı kişileri öğrenebilir, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz. Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7’nci maddesi çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir, eksik veya yanlış işleme düzeltilmişse ya da silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemleri yapılmışsa bu durumun, verinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir ya da kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararının giderilmesini isteyebilirsiniz.

7. KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARIN KULLANILMASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de belirtildiği şekilde yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurunuzda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5’ inci maddesinin 2’ nci fıkrasında belirtilen;

 • a Ad, soy ad ve başvuru yazılı ise imza,
 • b Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • c Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • ç Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve
 • d Talep konusunun,

bulunması zorunludur.

İlgili Kişi Başvurunuzu, internet sitemizde KVKK sekmesi altında yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu” ’nu doldurarak bize iletebileceğinizi belirtmek isteriz.

Başvurunuzu, şirketimizce yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak yanıtlayacağız.

Saygılarımızla.


1 Enerjisa Grup Şirketleri: Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.,Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş., Enerjisa Baskent Elektrik Perakende Satıs A.Ş., Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satıs A.Ş., Enerjisa Istanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satıs A.Ş., Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş.’yi ifade eder.

2 Hacı Ömer Sabancı Holding Şirketleri; sigorta, bankacılık ve perakende satış sektörlerinde faaliyet gösteren AgeSA, Aksigorta, TeknoSA, CarrefourSA, Akbank, SabancıDx, Akportföy, Ak Yatırım unvanları altındaki şirketler ile Hacı Ömer Sabancı Holding’in %20 ve üzerinde hisse sahibi olduğu tüm şirketleri ifade eder.

Yükleniyor

yükleniyor